Tổng quan

- Lịch sử hình thành:

+Trước năm 1994 Bộ môn giáo dục thể chất thuộc Khoa Văn Sử.

+ Từ năm 1994 đến tháng 02 năm 2001 là bộ môn trực thuộc (Trường Cao đẳng sư phạm Tây Bắc).

+ Từ tháng 03 năm 2001 đến tháng 07 năm 2010 Bộ môn Giáo dục Thể chất là bộ môn trực thuộc (Trường Đại học Tây Bắc). Bộ môn có 06 giảng viên trực tiếp giảng dạy các khối lớp.

+ Từ tháng 08 năm 2010 Bộ môn Giáo dục Thể chất được quyết định thành lập thành Khoa Thể dục Thể thao thuộc Trường Đại học Tây Bắc.