Đảng Bộ Trường Đại học Tây Bắc đẩy mạnh công tác Đảng trong năm học 2013

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ XXI về công tác phát triển Đảng, trong nhiều năm qua Đảng ủy Trường Đại học Tây Bắc đã rất quan tâm, coi trọng công tác giáo dục lý luận chính trị trong toàn Đảng bộ, đã tổ chức các lớp học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, phổ biến thông tin, những vấn đề thời sự, sự kiện mới trong nước và quốc tế và mở các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đảng tại cơ sở, các nội dung chuyên đề lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể. Đặc biệt, công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong năm học 2012 - 2013 đã hoàn thành, đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.

    Duy trì và phát huy kết quả công tác phát triển Đảng trong thời gian qua, trong năm học 2012 - 2013, Đảng ủy Trường Đại học Tây Bắc tổ chức mở lớp học Bồi dưỡng Đối tượng Đảng cho 276 học viên là quần chúng ưu tú của Đảng và mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới gồm 324 học viên là đảng viên dự bị đến từ các chi bộ trực thuộc. Lớp tập huấn được tổ chức từ ngày 15/6 đến ngày 22/6/2013.

    Qua 01 tuần học tập, các học viên tham gia lớp Bồi dưỡng đảng viên mới được học tập, nghiên cứu các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu lý tưởng của Đảng ta, dân tộc ta; Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; Đường, lối chiến lược phát triển kinh tế xã hội; Phát triển giáo dục đào tạo, KH&CN, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm dà bản sắc dân tộc; Tăng cường an ninh, quốc phòng và bảo vệ tổ quốc; Mở rộng quan hệ đối ngoại và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; Tổ chức cơ sở Đảng và một số công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt nam và chuyên đề Nghị quyết số 12-NQ/TW “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay”. Ngoài ra, học viên còn được nghe phổ biến, hướng dẫn các thủ tục kết nạp người vào Đảng, hướng dẫn thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng…

 

ptd13

 

    Khóa học này sẽ giúp các đồng chí Đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người Đảng viên. Trên cơ sở đó mỗi Đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

    Các học viên tham gia học lớp Bồi dưỡng Đối tượng Đảng được trang bị những kiến thức về: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Ngoài ra các học viên còn được hướng dẫn các thủ tục kết nạp Đảng và các văn bản có liên quan đến công tác phát triển Đảng.

 

ptd131

 

    Với những kiến thức được trang bị sau khi học tập tại lớp bồi dưỡng Đối tượng Đảng sẽ giúp cho các học viên nâng cao trình độ nhận thức về Đảng cộng sản Việt nam, góp phần rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống, năng lực thực tiễn, phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt nam;

 

ptd132

 

    Các Học viên tham gia học lớp bồi dưỡng đã thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế lớp học, chú tâm nghe giảng, xây dựng bài và thảo luận sôi nổi về các vấn đề trọng tâm trên lớp học, đóng góp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục lý luận chính trị trong Nhà trường, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

    Sau khi kết thúc khóa học các học viên đã tiến hành viết bài kiểm tra chất lượng học tập, các bài kiểm tra có kết quả đạt yêu cầu được Văn phòng Đảng ủy lưu giữ kết quả và gửi về các chi bộ nắm bắt, theo dõi kết quả phấn đấu, rèn luyện của các đảng viên dự bị và đối tượng đảng để tiếp tục công tác phát triển đảng trong thời gian tiếp theo.

 

ptd133

 

    Khóa học thành công và kết thúc tốt đẹp, các học viên tham gia khóa học đã chụp ảnh kỷ niệm cùng với Báo cáo viên lên lớp và trồng cây lưu niệm tặng Nhà trường trong niềm vinh dự, phấn khởi và tự hào! ./.